úterý 9. srpna 2011

Škola

   Škola v Těšanech vznikla poměrně pozdě, děti z Těšan chodívaly do Moutnic. Vyučovat se v Těšanech začalo počátkem 18. století. Již v 1.polovině 18. století měly Těšany vlastní školní budovu (dům č.31). Učilo se číst, psát, počítat, náboženství a také kostelní zpěv, neboť profesor býval většinou zároveň varhaníkem v kostele. 
   Plat učitele v té době nebyl moc valný. Musel proto i hospodařit na svém poli, aby si vydělal na živobytí.    
   Kolem roku 1800 se v Těšanech neučilo, opravovala se školní budova. Znovu zde byla zřízena škola v roce 1803. V té době kantorovi platili usedlíci podle velikosti hospodářství. Krom toho dostával odměnu z obecní pokladny. Za vyučování 16 zlatých ročně, za práci písaře 4 zlaté. Kvůli náboženství byl do Těšan dovážen jednou týdně Moutnický farář. 
   V roce 1830 byla vystavěna nová samostatná budova školy (č. 139). Krom třídy v ní byl i byt pro učitele. Pro posílení učitelovy autority se zlepšilo jeho sociální postavení zvýšením jeho příjmů. 
   Po roce 1887 byl v Těšanech kromě učitele i pomocník, který žil ve škole a pomáhal učiteli. 29.3.1886 na místo pomocníka, kterým se v té době už říkalo podučitelé, přišel Alois Mrštík. V té době už se učilo v nové školní budově, která byla postavena v roce 1882. Byly v ní dvě třídy a dva učitelské byty. A také obecní kancelář. Škola začínala v zimě v osm, v létě v sedm hodin. Docházka byla ale mizerná, mnoho dětí muselo pomáhat rodičům. 
   Většina občanů si školy moc necenila. Ale byli tu i tací, kteří školu podporovali, jako statkářka Weissová a její rodina. Přispívali na školu a o Vánocích ošatili několik chudých žáků. Ona i její syn August byli jmenováni čestnými občany. 
   Na přelomu 19. a 20. století bylo do škol zavedeno ochranné očkování. To bylo jen proti neštovicím. Kvůli záškrtu musela být škola na podzim roku 1894 uzavřena. Roku 1897 zase řádily spalničky. 
   Od roku 1894 byla škola už trojtřídní. Školní rok začínal 1.září a končil 15.července, prázdniny trvaly 6 neděl. Učitelský život se v té době zlepšil, neboť už byli placeni státem. 
   Velkou událostí byl výlet do Brna v roce 1904, kterého se účastnilo 28 dětí. 
   Za 1. světové války výuka značně upadala. Po převratu se škole ulevilo, přesto byly hmotné nedostatky. Vedoucí činitelé usilovali o to, aby se škola vymanila z církevních poměrů a tak byla zavedena nová vysvědčení, kde nebyl žádán podpis učitele náboženství. Rodiče sice byli proti, ale to učitele neodradilo od pořádání oslav Jana Ámose Komenského a narozenin prvního prezidenta. 
   Od 1.září 1919 byla otevřena pobočka při první třídě a zvýšily se tím výdaje. 30. a 31.května 1920 byl uspořádán dvoudenní výlet na Macochu. Návštěvnost školy byla stále nepravidelná.  
   Jedna z učitelek zavedla novotu, že se s dětmi přestala modlit, což vedlo k protestu mnoha matek. Vedlo to ke schůzi s učiteli a museli být povoláni četníci, aby se naštvané matky uklidnily. 
   Roku 1925 přišel nový učitel a také se nakoupily nové pomůcky. Od školního roku 1925/1926 byla škola rozšířena na čtyřtřídní s jednou pobočkou. Dne 16.června 1926 se žáci těšanské školy vydali na výlet na Mohylu míru. Tam byl asi náhodou přítomen páter Slovák z Brna, hlavní činitel, který se o její budování zasloužil. Ten promluvil k Těšanským školákům o potřebě světového míru. Pro vzdělání žáků se konala ještě spousta výletů do okolí. 
   Pro velký počet žáků podaly Těšany žádost na výstavbu obvodní měšťanské školy. To jim nebylo doporučeno a ostatní obce nechtěly přispívat. v roce 1928-1929 byla škola rozšířena na pětitřídní.  Dne 25.5.1928 se zastupitelstvo usneslo, že postaví měšťanskou školu na počest T.G.Masaryka. Základní kámen byl položen už 28.října 1928. Protože se ale vlekla jednání o postavení měšťanky, tak se zastupitelstvo dohodlo, že na jejím místě bude postavena obecní škola, která může být později použita jako měšťanská.  
   Stavba se začala 13.července 1931. Otevření bylo stanoveno na 4.září 1932. Od 1.prosince už byla škola povolena jako městská, vyučovat se začalo 13. prosince. Už roku 1935 musela být měšťanka rozšířena. Tím se zrušilo vyučování ve staré škole, kde byl založen chudobinec. Škola ovšem neměla tělocvičnu, využíván byl sál v hospodě u Rotnáglů pronajatý sokolem. 
   V roce 1936 byla měšťanka změněna na újezdní školu, měly ji navštěvovat žáci z Borkovan, Nesvačilky, Moutnic a Šitbořic. V roce 1938 vzniklo na pomoc škole rodičovské sdružení.
   Za okupace byly vyhazovány pomůcky ze stanoviska Němců závadné. Nápis Masarykova škola byl přeměněn na dvojjazyčné Schule-škola. 
   Ve škole byl nedostatek paliva. Zimní prázdniny byly prodlouženy, za nedostatku uhlí bylo vyučování zastaveno. 
   V roce 1946 bylo rozhodnuto, že místo potřebné přístavby bude postaveny nová škola. 31.prosince 1947 byla dokončena stavba bytového domu pro učitele, v té době už se chystaly základy školy. V roce 1950 byla nová škola dokončena. Od 1.ledna převzal všechny náklady na školu stát. 8. října byla nová škola otevřena. 
   V  Těšanech zůstaly zavedeny hodiny náboženství, a i když už na ně nechodily všechny děti, v Těšanech bylo procento věřících žáků vždy vysoké, což se KSČ samozřejmě příliš nelíbilo. 
   V roce 1963 byla zavedena školní družina, od roku 1964 stravování. Dnes už funguje jenom nejnovější budova školy. V měšťanské škole byl vybudován bytový dům.

Měšťanská škola, dnes bytovka: 
Současná škola i s tělocvičnou:


Žádné komentáře:

Okomentovat